هیئت مدیره

هیئت مدیره

احمدولی نوری
رئیس شرکت
روئین نوری
مدیر عامل عمومی شرکت
فردین نوری
مدیر فروش
فردوس نوری
مدیر اجرایی
زوبین نوری
مدیر مالی