آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه لوله ویس روئین مفتخر است که جزو آزمایشگاه های برتر در آزمون مهارت مواد پلیمری مرکز فنون آزمایشگاهی است. این مجموعه متعهد به ارائه خدمتی با کیفیت به مشتری است و برای حفظ اعتماد مشتری که با ارزشترین سرمایه ای است که طی چندین سال فعالیت بدست آورده خود را ملزم به انجام اقدامات کنترلی و نظارتی دقیقی می داند که از بدو دریافت نمونه تا تحویل نتیجه آزمون را در بر می گیرد.

کیفیت همواره جزء حائز اهمیت برای این مجموعه بوده است و همزمان با راه اندازی کارخانه و شروع خط تولید، واحد کنترل کیفی نیز کار خود را آغاز کرده است.

این واحد نظارت خود را از ابتدای ورود مواد اولیه به کارخانه آغاز میکند. تمامی مواد وارد شده بر اساس استانداردهای ملی مدون و طرح کیفیت نوشته شده در کارخانه، مورد آزمایش قرار گرفته و تنها پس از تاییدیه، مجوز تخلیه و استفاده از مواد صادر می شود. همچنین در تمامی مراحل تولید شامل مواد سازی و فرایند تولید، پارامترهای موثر بر کیفیت کنترل و ثبت می شوند. از محصول تولید شده نمونه برداری صورت می گیرد و تمام آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی مورد نیاز آزمایش می شوند.